Bugun...


B?LAL EVRAN

facebook-paylas
EXPO 2023'E Z?YARETÇ? AKINI
Tarih: 30-10-2023 20:43:00 Güncelleme: 04-11-2023 01:19:00


 EXPO 2023'E Z?YARETÇ? AKINI

 

 

Kahramanmara? Oniki?ubat Belediyesi’nin Ba?kan? Hanefi Mahcicek’in Mega Projesi EXPO 2023 aç?ld??? günden bugüne adeta ziyaretçi ak?n?na u?ruyor.

 

?ehir içinden, ?ehir d???ndan, yabanc? ülke vatanda?lar?n?n ziyaret etti?i Rekreasyon Alan? EXPO 2023 ?u ana kadar beklenenden daha fazla büyük ilgi görüyor.

 

 

Ülkelerin huzur veren bahçecilik kültürünü deneyimleyip, muhte?em tesislerde e?lenceli etkinliklere kat?labilece?iniz EXPO 2023, ziyaretçilerini a??rlamaya devam ediyor.

 

EXPO 2023’ün hayata geçirilmesinde Oniki?ubat Belediye Ba?kan? Hanefi Mahçiçek’in yan?s?ra  Park ve Bahçeler Müdürü Kaz?m Canl?, Bas?n ve Halkla ?li?kiler Müdürü Serhat Gümü?’ün büyük emek ve gayretlerinin yan?nda Belediye’nin en üst biriminden en alt? birimine kadar canla ba?la çal??an bütün personellerine te?ekkür ediyorum.

 

Büyük gayret ve özveri gösterdiler, hastaland?lar izin kullanmad?lar, cenazeleri oldu bir ço?una gitmediler, tek sebep EXPO 2023’ün eksiksiz bir ?ekilde yürütülmesi ve aç?lmas? idi.

 

Ve yapt?lar, EXPO 2023’ün aç?l??? 14 Ekim’de yüzlerce protokolün yan? s?ra binlerce vatanda??n kat?l?m? ile aç?ld?.

 

?lk defa EXPO alan?n? gören vatanda?lar hayranl?klar?n? gizleyemediler. Buras? bir batakl?kt? ne hale gelmi?, muhte?em olmu? diyerek hayranl?klar?n? gizleyemeyen vatanda?lar?m?z oldu.

 

EXPO 2023 aç?lal? neredeyse 15 gün oldu. Hala ziyaretçiler ak?n ak?n gelmeye devam ediyor.

 

Ak?am?n o muhte?em gösterisi kar??s?nda vatanda?lar?m?z adeta kendinden geçiyor.

 

Te?ekkürler Oniki?ubat’?n mimar? ve ilkleri yapan Ba?kan? Hanefi Mahçiçek, Ba?kan Mahçiçek’in en büyük destekçilerinden olan ve projede büyük emekleri geçen   Park ve Bahçeler Müdürü Kaz?m Canl?, Bas?n ve Halkla ?li?kiler Müdürü Serhat Gümü? te?ekkürler.

 

Kahramanmara?’a ölümsüz bir eser b?rakt?n?z. Bu alandan çocuklar?m?z, torunlar?m?z ve nice vatanda?lar?m?z yararlanacak.

 

 

 

EXPO 2023 DÜZENLEND??? ?LLERE VE ÜLKELERE NELER KAZANDIRYOR

 

 

EXPO’lar düzenlendikleri ülkelere ekonomi, politika, kültür, sanat, do?a ve ya?am alan?nda de?er kazand?r?rken, tan?t?m ve medya baz?nda ?ehirlerin ve ülkelerin etkin bir ?ekilde tan?nmas?na vesile olmaktad?r. EXPO’nun Katk?lar? •Ekonomi Yeni gelir kaynaklar? üretirken, uluslararas? bir i? a?? olu?tururak, ?ehir ve ülkelerin kalk?nmas?na katk? sa?lar. •?stihdam Sadece EXPO 2023 Oniki?ubat / Kahramanmara? projesi ile do?rudan, EXPO 2023 öncesi dönemde 1.000, EXPO döneminde 4.000, sonraki dönemde 500 personel istihdam imkân? olu?turacakt?r, dolayl? katk?lar? bu rakamlar?n çok üzerindedir. •Marka ?ehir Uluslararas? düzeyde bilinirlik seviyesini art?ran EXPO’lar, tan?t?m ve medya arac?l??? ile düzenlendikleri ?ehirleri marka haline getirir. •Kentsel Geli?im Ekonomi, politika, tarih, kültür ve sanat alanlar?nda kente de?er katan EXPO’lar bulunduklar? ?ehirlerin bilinirlik seviyesini art?r?r. Ayr?ca kentlerin altyap? ve üstyap? eksikliklerinin de giderilmesinde aktif rol oynarken, ula??m, konaklama, yeme ve içme gibi hizmet alanlar?nda da de?er kazanarak, kentsel geli?im alan?nda fark yaratmas?na vesile olmaktad?r.

 

EXPO 2023  ALANIDA NELER VAR

EXPO Etkinlikleri •E?itim Programlar? •Ülkelerin ve ?ehirlerin Düzenleyece?i Milli Gün, ?l ve ?lçe Günü Etkinlikleri •Uluslararas? Örgütler, Kurum ve Kurulu?lar?n Özel Etkinlikleri •Kültürel Programlar •Sanat Etkinlikleri ve Sergiler •Konserler •?ehirlerin En ?yi Uygulamalar?n?n Sergileri •Fuarlar •Ticari Faaliyetler •?? Heyeti Ziyaretleri ve Ticari Görü?meler •Ülkeler, ?ller ve ?lçeler (Kat?l?mc?lar) Aras? Yar??malar Uluslararas? Bahçecilik EXPO’lar? •2010/11 Tayvan Taipei •2011 Çin Xi’an •2011 Almanya Koblenz •2011/12 Tayland Chiang Mai •2012 Hollanda Venlo •2013 Kore Suncheon •2014 Çin Quinqdao •2016 Çin Tangshan •2016 Türkiye Antalya •2018/19 Tayvan Taichung •2019 Çin Pekin •2021 Çin Yangzhou •2021/22 Katar Doha •2021 Türkiye Hatay •2022 Hollanda Amsterdam •2022 Avustralya Sydney •2023 Türkiye Kahramanmara? •2024 Polonya Lodz EXPO 2023 KAHRAMANMARA? / ON?K??UBAT Ana Temas? “Do?a Dostu ?ehir ve Duyarl?l?k” Uluslararas? B kategorisinde olan EXPO 2023 Oniki?ubat / Kahramanmara? sadece bahçecilik alan?nda de?il, ayn? zamanda uluslararas? i?birli?i anla?malar? ile di?er EXPO ?ehirleri ve kat?l?mc? ülkeler ile yap?lacak olan sektörel toplant?lar ile ekonomik kalk?nmay? da beraberinde getirecek ve kom?u co?rafyaya uzanan olumlu sonuçlara sahip olacakt?r. EXPO 2023 Oniki?ubat / Kahramanmara? Bahçecilik EXPO’lar? tarihinde bir ilk olarak Rekreasyon Alan?ndan, EXPO Alan?na dönü?türülecek olan ilk proje olma özelli?ini ta??maktad?r. 747.000 m² rekreasyon alan?n içerisinde • 69.000 m² Kristal Lagün • 6.230 m² Kelebek ve U?ur Böce?i Müzesi • Dü?ün salonlar? • Nikâh Saraylar? • Bitkisel Heykeller • Aquaparklar • Tenis Kortlar? • Fitness Kulüpleri • Konser Salonlar? • Arasta Kültür Merkezi • 284 adet Hobi Evleri • Kafe ve Restaurantlar yer almaktad?r. EXPO 2023 Oniki?ubat / Kahramanmaras? Expo Alan? olarak 170.000 m² Rekreasyon Alan 747.000 m² Yes?il Alan 220.000 m² Endemik Bitki Çe?itlili?i ile EXPO 2023 Binlerce bitki türünün bulundu?u alan içerisinde 35 türde 5.190 a?aç – ag?ac?c??k, 23 türde 34.146 çal? ve yer örtücü, 5 türde 21.434 otsu bitki ile toplamda 65 bine yak?n bitki dikilecek ve ya yeti?tirilecektir.

?yi günler.

 Bu yazı 2898 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI